herbarium in Exile

"FORBJUDNA BLOMMOR"          

KAN EN BLOMST  VÆRE FARLIG?        

Overgriperens behov for kontroll gjennom tvang og undertrykking kan i sin grusomhet noen ganger få helt absurde utslag.  Et eksempel dokumenteres gjennom utstillingen De førbjudna blommorna – om forbudte kurdiske bøker - som Kurdiska Biblioteket/ Stockholm viste under Bjørnsonfestivalen, Molde i  1999.   

På tredvetallet gjorde den svenske botanikeren John Frødin  et forskningsarbeid i det kurdiske området om ulike blomster og blomsterfamilier, om blomstenes vektsvilkår og vekststed. Alle blomstene fikk latinske navn, men Frødin viste i tillegg til hvor blomsten vart funnet i Kurdistan gjennom å føye til kurdicum, kurdica osv.  På den måten synliggjorde han at kurdistan er et eget landområde.     

Blomstene John Frødin  forsket på vokser i Tyrkia på kurdisk område. Frødins bok, med små tegninger og litografier som illustrer de ulike blomster og  blomsterfamilier, med latinske navn, men med tydelig henvisninger til kurdiske områder i Tyrkia, er i dag forbudt av tyrkiske myndigheter. Med det som bakgrunn kan en konstatere at det vokser forbudte blomster i Tyrkia. Dette er en oppvisning i statlig maktovergrep, og er et godt eksempel på språklig og kulturell undertrykking, I et utdypende perspektiv blir dette stående som et absurd manifest om overgrep, tvang og forakt for alt levende.

EXILE er et samtidsaktuelt kunstprosjekt som går på tvers av grenser både menneskelig, kunstnerisk, tematisk og teknisk, og har utviklet seg gjennom et nært samarbeid  mellom   billedkunstneren Sissel Stangenes og den svensk - kurdiske eksil poeten Rafik Sabir.

               

 

Prosjektet EXILE  tar opp i seg en undring og fabulering om hva som skjer med mennesker som på ulikt vis havner i et indre eller et ytre eksil. EXILE handler om mellommenneskelige relasjoner, om isolasjon etter overgrep og vold, om menneskelig og sosial svikt, undertrykking, tvang og forvisning.

 

Å være i en eksil tilstand, på et indre psykisk eller et ytre fysisk plan, er en særlig sårbar situasjon. hvor det enkelte menneskes muligheter til valg ofte formes og velges av krefter utenfra. Menneskets eksistens, viljens frihet og valgets ansvar blir ofte underlagt eksilen som har sin egen infrastruktur.

 

Hva skjer når en av ulike årsaker forflytter seg ut av kjent rom og miljø til et indre eller et ytre ukjent   landskap?

 

Når sosiale, verbale eller kulturelle språkvansker forårsaker svikt i naturlig innhenting av informasjon og kommunikasjon, vil dette over tid føre til åndelig og sosial menneskelig isolasjon i

et øde landskap?